Oferta Kancelarii JURIST dla podmiotów gospodarczych

prawo podatkowe


Podstawowa działalność Kancelarii koncentruje się na stałej i kompleksowej obsłudze prawnej firm.  Zakres świadczonej œwiadczonej pomocy prawnej obejmuje w szczególności takie dziedziny prawa jak:

  • PRAWO CYWILNE, w szczególności; przygotowywanie projektów lub analiza i opiniowanie wszelkiego rodzaju już istniejących umów pod kątem zabezpieczeniainteresów Klienta oraz wyjaśnianie wątpliwości interpretacyjnych wynikających z funkcjonowania konkretnych zapisów umownych oraz obowiązujących przepisów prawa, wybór optymalnych rozwiązań kontraktowych, zabezpieczających interesy Klienta, przygotowywanie umów dotyczących obrotu wierzytelnoœciami, zabezpieczanie wykonania umów (zastaw, poręczenie, hipoteka, weksel, kara umowna, poddanie się egzekucji),
  • PRAWO HANDLOWE w zakresie: tworzenia podmiotów gospodarczych (umowy założycielskie) wraz z ich rejestracją w KRS, wykonywanie wszelkich czynności z zakresu obsługi korporacyjnej (przygotowywanie projektów uchwał oraz innych decyzji organów statutowych), wyjaśnianie przepisów z zakresu funkcjonowania spółek handlowych, przygotowywanie i zgłaszanie wniosków do sądu rejestrowego,
  • PRAWO PRACY, udzielanie porad związanych ze stosowaniem przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, doradztwo w zakresie treœcii formy stosunku pracy oraz jego nawiązania i rozwiązania, reprezentowanie Klienta przed sądem pracy, przygotowywanie wszelkich wewnątrzzakładowych aktów prawnych z zakresu prawa pracy (np. regulaminy pracy i wynagradzania),
  • PRAWO ADMINISTRACYJNE,  reprezentowanie Klienta przed urzędami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, pomoc w uzyskiwaniu wymaganych zezwoleń, koncesji.PRAWO
  • PODATKOWE,  wyjaśniania wątpliwości wynikających ze stosowania i interpretacji przepisów podatkowych, reprezentacja klientów w postępowaniu przed organem podatkowym i sądem administracyjnym.

Oprócz stałej wspołpracy z przedsiębiorcami zespół kancelarii JURIST udziela także jednorazowych konsultacji tym podmiotom oraz osobom fizycznym. Przygotowujemy projekty umów, pism procesowych, a także opinie prawne. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, toczących się przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi, jak również w toku procesów przed organami administracji. W imieniu naszych Mocodawców prowadzimy postępowania ugodowe, negocjacje i mediacje.

 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 24, tel: +48 44 7233 233, 509 721 051
Copyright © A.D.2009, Kancelaria Prawna Jurist