Pomagamy również w zakresie

PRAWA PRACY; sporządzamy i opiniujemy umowy o pracę,  (umowy cywilno prawne ), kontrakty menadżerskie, regulaminy pracy i wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji oraz inne dokumenty, doradzamy w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, reprezentujemy pracowników w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy, przed sądem m. in. w sprawach z zakresu: przywrócenia do pracy oraz o odszkodowania z tytułu bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę, mobbingu, dyskryminacji i molestowania w pracy.

PRAWA PODATKOWEGO; przygotowywanie projektów pism w toku postępowania podatkowego i skarbowego oraz występowanie w imieniu stronyprzed urzędami i izbami skarbowymi, reprezentacja w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – przygotowywanie skarg i pism procesowych oraz zastępowanie strony na rozprawie.

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO; reprezentacja przed organami administracji publicznej i w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz sporządzanie skarg od decyzji administracyjnych i innych pism w szczególności w dziedzinie: prawa budowlanego i legalizacji samowoli budowlanej,procesów inwestycyjnych, spraw obywatelskich, uzyskiwania koncesji, zezwoleń i licencji, prawa zamówień publicznych, w relacjach z urzędem ochrony konkurencji i konsumentów i generalnym inspektorem ochrony danych osobowych, wiz i zezwoleń na pracę na terytorium w RP cudzoziemców.

PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH; reprezentowanie Klientów przed organem ZUS, stwierdzenia podleganiu ubezpieczeniu, sprawy dotycząc rent  i emerytur, 

PRAWA NIEMIECKIEGO;  pracujemy również w języku niemieckim,  co sprawia iż pomagamy również naszym Klientom mającym  problemy prawne na terenie krajów niemieckojęzycznych, oceniamy dokumenty, doradzając drogę postępowania w takich sprawach, doradzamy w zakresie niemieckiego prawa rodzinnego,  prowadzimy egzekucję na terenie Niemiec oraz w zakresie sprawy o stwierdzanie wykonalności  wyroków na terenie Niemiec i Polski.

     We wszystkich prowadzonych przez kancelarię sprawach oferujemy naszym Klientom ZASTĘPSTWO PROCESOWE PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI wszystkich instancji, polegające na reprezentacji Pañstwa interesów w postępowaniu sądowym przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego albo adwokata) zakres pomocy prawnej która obejmuje wszystkie gałęzie prawa, w tym wyżej wymienione, z wyłczeniem obrony osób oskarżonych w procesie karnym o przestępstwa.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 24, tel: +48 44 7233 233, 509 721 051
Copyright © A.D.2009, Kancelaria Prawna Jurist