Cudzoziemcy

LEGALIZACJA PRACY CUDZOZIEMCÓW.

 

- Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na terenie RP (typy A,B,C,D,E)

- Przedłużenie zezwoleń na pracę

- Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji, Ukrainy

 

 LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW.

 

Pomagamy w uzyskaniu:

zezwoleń na:

- zamieszkanie na pobyt czasowy na terenie RP oraz kart czasowego pobytu

- stały pobyt na terenie RP

- pobyt rezydenta długoterminowego WE

- obywatelstwa polskiego (uznanie za obywatela polskiego, nadanie obywatelstwa polskiego, poświadczenie obywatelstwa polskiego)

- wiz

- dokumentów z USC (transkrypcja aktów małżeństwa i urodzenia; odpisy aktów stanu cywilnego), US (zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami) oraz innych Urzędów

- numeru PESEL, NIP, REGON

- zameldowania cudzoziemca

- założenia i rejestracji spółek i  założenia działalności gospodarczej

 

 KONSULTACJE, PORADY PRAWNE, WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW, FORMULARZY W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW

 

REPREZENTACJA CUDZOZIEMCÓW PRZED SĄDAMI ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

ми говоримо українською мовою

 

 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 24, tel: +48 44 7233 233, 509 721 051
Copyright © A.D.2009, Kancelaria Prawna Jurist